ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΗΜ/ΝΙΑ: 27.05.2024

Η εταιρεία KAFEA TERRA FOOD & DRINKS ΑΕΒΕ όσον αφορά στις δραστηριότητες της για την Επεξεργασία και Συσκευασία Προϊόντων Καφέ, Συσκευασία Ζάχαρης σε Sticks, Εισαγωγή και Εμπορία Καφέ, Ποτών και άλλων Ειδών Διατροφής Ξηρής Αποθήκευσης, Φλιτζανιών και Ποτηριών Ροφημάτων, Εισαγωγή, Εμπορία και Τεχνική Υποστήριξη Μηχανών καφέ και Ροφημάτων εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.

Η Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων εφαρμόζεται, τηρείται και είναι γνωστή σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του εφαρμοζόμενου συστήματος.

Δεσμεύσεις

 • — Συνεχής ποιοτική βελτίωση των προϊόντων, σαν αποτέλεσμα της βελτίωσης της τεχνογνωσίας, των μέσων παραγωγής και των διαδικασιών.
 • — Πιστή εφαρμογή και συνεχής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ).
 • — Συνεχής ενημέρωση, παρακολούθηση και εναρμόνιση με την νομοθεσία σε θέματα ποιότητας και ασφάλειας καθώς και στις απαιτήσεις των αρμοδίων αρχών και εφαρμοζόμενων προτύπων.
 • — Εναρμόνιση με τις απαιτήσεις των πελατών με αποτελεσματική αντιμετώπιση παραπόνων, βάσει τεκμηριωμένων διαδικασιών.
 • — Κοινοποίηση, εφαρμογή και τήρηση του ΣΔΑΤ σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας.
 • — Διαρκής επικαιροποίηση του ΣΔΑΤ και διαρκής έλεγχο ως προς την επάρκειά του.
 • — Βελτίωση της επικοινωνίας, του ομαδικού πνεύματος και της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων τμημάτων και των εργαζομένων, όπως επίσης και με τους προμηθευτές και τους πελάτες.
 • — Συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού πάνω σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων.
 • — Προστασία του περιβάλλοντος (ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από τη λειτουργία της), αειφορία, και στήριξη της περιοχής.
 • — Διαρκής εκσυγχρονισμός και αυτοματοποίηση του εξοπλισμού της εγκαταστάσεως.
 • — Τήρηση και συνεχής βελτίωση των κανόνων ασφαλείας των εργαζομένων στην εγκατάσταση.
 • — Διάθεση όλων των απαραίτητων πόρων για την πιστή εφαρμογή της πολιτικής ασφάλειας και υποστήριξη στα στελέχη της εταιρίας για την εφαρμογή των καθορισμένων διαδικασιών.
 • — Διαρκής βελτίωση της κουλτούρας των εργαζόμενων, όσον αφορά σε θέματα ασφάλειας των παραγόμενων και εμπορευόμενων προϊόντων.
 • — Θέσπιση δεικτών και αντίστοιχων μετρήσιμων στόχων και παροχή όλων των απαιτούμενων πόρων για την επίτευξη τους.