ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 14.07.2024

Η KAFEA TERRA, στα πλαίσια της εφαρμογής των απαιτήσεων του Rainforest Alliance-Supply Chain, σεβόμενη τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν σε όλους τους κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας αγροτικών προϊόντων, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανάγκη για αειφόρο ανάπτυξη, στοχεύοντας στην μείωση της φτώχειας, της ασφάλειας και διαθρεπτικής αξίας των τροφίμων, την ισότητα των φύλων, έχει συντάξει και ακολουθεί την πολιτική. Η πολιτική πρέπει να ακολουθείται και να υιοθετείται από όλους τους συνεργάτες που εμπλέκονται στην παραγωγής προϊόντων σύμφωνων με τις απαιτήσεις του RA.

Η πολιτική της KAFEA TERRA εκφράζεται με την πλήρη δέσμευση της Διοίκησης για:

  • • Tην συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και τις κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των εργαζόμενων, τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας και την υγιεινή και ασφάλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους
  • • Την συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος, των δασών και της βιοποικιλότητας και την ορθή διαχείριση των αποβλήτων
  • • Την ισότητα των φύλων , αποφεύγοντας τις διακρίσεις απέναντι στις γυναίκες, μέσω της ενεργής συμμετοχής τους στη λήψη αποφάσεων και την διερεύνηση σχετικών καταγγελιών
  • • Την αποφυγή της βίας και παρενόχλησης στο χώρο εργασίας
  • • Την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων και την τήρηση του ισοζυγίου των παραγομένων και,
  • • Την δημιουργία μηχανισμού για την διαχείριση παραπόνων και καταγγελιών

Σε περίπτωση που εντοπίσετε αποκλίσεις από τα ανωτέρω, παρακαλώ επικοινωνήστε επώνυμα ή ανώνυμα μέσω των παρακάτω διαύλων επικοινωνίας:

  • • Μέσω email: complaints@kafeaterra.gr
  • • Μέσω τηλεφώνου: +30 213 090 5500
  • • Μέσω επιστολής στη διεύθυνση: KAFEA TERRA ΑΕΒΕ, Nάξου 12-14, 190 02 Παιανία, Αττική Ελλάδα

Για ανώνυμα παράπονα παρακαλώ ακολουθείστε τον υπερσύνδεσμο της Φόρμας Παραπόνου

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συμβολή της στη βελτίωση της εταιρίας μας.